Skip to main content

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА про надання послуг з організації участі у спортивно-масовому розважальному заході.

Громадська організація УКРСПОРТТЕХ, (надалі іменується «Організатор»), пропонує фізичним особам (надалі іменується «Учасник») отримати послуги з організації участі у спортивно-масовому розважальному заході, на умовах викладених у цій Публічній оферті та інших документах, на які у ній є посилання.

Дана публічна оферта є публічним договором у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК) та договором приєднання, у розумінні умов, викладених у ч. 1 ст. 634 ЦК.

Подання заявки на участь у спортивно-масовому розважальному заході у будь-якій формі є свідченням беззастережного прийняття умов, викладених у цій Публічній оферті, та вважаються акцептуванням цієї Публічної оферти Учасником.

Умови даної Публічної оферти є однаковими для всіх Учасників

 1. Терміни

1.1. Публічний договір –  це правочин про надання та отримання послуг з організації участі у спортивно-масовому розважальному заході, який встановлює однакові для всіх Учасників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Учасником (надалі – «Договір»).

1.2. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Організатора (викладена на його інтернет-сторінці), адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) – повне і беззастережне прийняття Учасником умов Публічної оферти шляхом проходження процедури реєстрації на Захід та/або сплати реєстраційного внеску в установленому цим Договором порядку (в залежності від того, яка подія настане раніше). Договір, укладений Учасником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному сторонами у письмовій формі. При поданні заявки та/або здійснення повної чи часткової оплати Учасник вважається таким, що ознайомлений та згідний з умовами цієї публічної оферти.

1.4. Послуги – організаційні, інформаційні та інші послуги, які полягають в організації участі фізичних осіб у Заході в порядку встановленому даною Публічною офертою.

1.5. Додаткові послуги – послуги, які можуть надаватися Організатором та/або його партнерами на території проведення Заходу.

1.6. Захід – спортивно-масові розважальні змагання, що проводяться у формі змагань з кроссу IKS RACE. Фактичними організаторами Заходу виступають ГО УКРСПОРТТЕХ та/або інші особи. По завершенні Заходу Учасникам видаються пам’ятні знаки встановленого Організатором зразка.

1.7. Реєстрація на участь у Заході (далі – Реєстрація) – добровільне волевиявлення Учасника, що полягає в ознайомленні із інформацією, наведеною на сайті, умовами Заходу та умовами цієї Публічної оферти, згодою із ними та вчиненням дій із подання Заявки та здійснення оплати реєстраційного внеску у розмірі та строки, зазначені на сайті для їх вчинення. Реєстрація передбачає попереднє обрання виду Заходу, з переліку наведеного на сайті, відповідно до реєстраційних тарифів, встановлених Організатором та зазначених на сайті, та дистанційної оплати реєстраційного внеску. Факт реєстрації Учасником забігу на сайті Організатора означає, що Учасник підтверджує факт прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до Договору, ознайомився з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Будь-яка особа допущена до участі у Заході вважається його Учасником, а отже, такою, що повністю приймає умови цього Договору та умови участі у Заході.

Обов’язок ознайомитись із повними умовами участі у Заході та умовами цього Договору покладається на Учасника.

1.8. Реєстраційна форма – перелік відомостей про Учасника, розміщена на Сайті Організатора в мережі «Інтернет».

1.9. Організатор – Громадська організація УКРСПОРТТЕХ, що надає послуги з організації участі у спортивно-масовому розважальному Заході.

1.10. Оргкомітет – орган сформований Організатором Заходу з метою оцінювання результатів його проведення.

1.11. Учасник – фізична особа, яка виявила бажання взяти участь у Заході та уклала Договір з Організатором (приєдналася до умов цієї Публічної оферти) шляхом проходження процедури реєстрації та/або сплати реєстраційного внеску (в залежності від того, яка подія настане раніше).

1.12. Правила Заходу – правила і вимоги, що встановлюються Організатором, і регулюють умови й порядок проведення і забезпечення, участі і присутності на Заході, які є обов’язковими для Учасника, Персоналу та інших осіб. Правила Заходу визначені у цій Публічній оферті, а також в інших локальних нормативних актах Організатора. Реєстрація або сплата реєстраційного внеску (в залежності від того, яка подія настане раніше) є прийняттям Учасником цих Правил і загальних умов у повному обсязі. Дотримання Правил Заходу є обов’язковим для всіх його Учасників.

1.13. Регламент Заходу – документ, розміщений на сайті Організатора, у якому детально визначені правила, умови участі та інша інформація щодо даного спортивно-масового розважального Заходу.

1.14. Персонал Заходу – співробітники і представники Організатора, а також інші особи, які забезпечують проведення Заходу, що мають наступні розпізнавальні знаки

 • співробітники Організатора – футболка та/або бейдж з написом «Організатор»;
 • волонтери — футболка та/або бейдж з написом «Волонтер»;
 • медичний персонал – білі халати;
 • судді — футболка та/або бейдж з написом «Суддя».

1.15. Відвідувач – фізична особа, що перебуває в місці проведення Заходу, не є Учасником, та не відноситься до Персоналу Заходу або будь-яким іншим чином не залучена до організації проведення Заходу, у тому числі до забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час проведення Заходу.

1.16. Відмова Учасника від претензій – документ, обов’язковий для підписання Учасником перед допуском до участі у будь-якому із Заходів, що містить вираження його поінформованості стосовно можливих наслідків такої участі.

1.17. Договір страхування від нещасного випадку – угода, що укладається між Учасником та страховою компанією на умовах, що узгоджуються між ними самостійно, стосовно страхових виплат у разі настання нещасного випадку під час участі у Заході, що може призвести до розладу здоров`я (травмування, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинити смерть.

1.18. Реєстраційний внесок на організацію і проведення Заходу (далі – Реєстраційний внесок) – оплата послуг Організатора для організації участі у Заході, яку Учасник має сплатити при Реєстрації на участь у Заході.

1.19. Квиток про реєстрацію – документ, що підтверджує Реєстрацію та оплату реєстраційного внеску Учасником.

1.20. Співорганізатори та/або партнери – треті особи, які надають додаткові послуги, а також спонсори, промоутери та їх агенти, Федерація легкої атлетики Вінницької області та інші.

 1. Акцепт

2.1. Ця Публічна оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Організатором і Учасником. Повне та безумовне прийняття Учасником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом реєстрації та/або сплати реєстраційного внеску (в залежності від того, яка подія настане раніше).

2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Організатором Реєстраційних даних від Учасника, повної оплати реєстраційного внеску у розмірі та строки, зазначені на сайті для його вчинення, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

2.3. До здійснення акцепту Оферти Учасник повинен бути впевнений, що всі умови цієї Публічної оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

2.4. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими як для Учасника, так і для Організатора. Здійснюючи акцепт Публічної оферти Учасник підтверджує, що він ознайомився з умовами цього Договору, Регламентом Заходу, Відмовою Учасника від претензій, що розміщені на Офіційному сайті Організатора.

2.5. Особа не згодна з умовами Публічної оферти не може бути Стороною Договору та повинна утриматися від Реєстрації на участь у Заході. Особа, яка акцептувала Публічну оферту, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма її умовами та вважається Учасником відповідно до її положень.

2.6. Учасник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на Офіційному сайті Організатора та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію із сайту, зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно участі у Заході, яка може періодично вноситись.

 1. Предмет оферти

3.1. Організатор, згідно умов цієї Публічної оферти, а також інформації, зазначеної на сайті Організатора, зобов’язується надати комплекс послуг з організації участі у спортивно-масовому розважальному Заході, обраному Учасником, а Учасник зобов’язується прийняти ці послуги та сплатити реєстраційний внесок на організацію і проведення Заходу у розмірі та строки, зазначені на сайті для його вчинення.

3.2. Під комплексом Послуг за умовами цієї Публічної оферти Сторони розуміють надання Учаснику можливості прийняти участь у змаганнях (забігах), зазначених на Офіційному сайті Організатора, користування роздягальнею, туалетом і камерою схову, отримання першої медичної допомоги за необхідності, отримання питної води на фініші і на дистанції, отримання «пакету учасника».

3.3. Інформація про дату і місце проведення Заходу, а також детальна інформація про Послугу розміщується на Сайті Виконавця та/або у Регламенті Заходу.

3.4. Участь в Заході пов’язана з певним ризиком для життя і здоров’я. Учасник самостійно оцінює свої можливості та несе відповідальність за негативні наслідки, що виникли в результаті участі в Заході. Не рекомендується брати участь у забігу особам, які мають медичні обмеження для занять фізичною культурою і спортом.

3.5. Приєднуючись до умов публічного договору, Учасник підтверджує:

 • свою беззастережну згоду з його умовами;
 • ознайомлення з відмовою учасника від відповідальності;
 • надання своєї згоди на обробку Організатором персональних даних Учасника з метою виконання Договору;
 • надання своєї згоди на оприлюднення і подальше використання фото та/або відео-зображення Учасника, отриманого під час проведення Заходу.

3.6. Відповідно до законодавства України Послуга не підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності вимогам, які повинні забезпечувати безпеку послуги для життя і здоров’я споживача, навколишнього середовища, а також запобігання заподіяння шкоди майну споживача.

 1. Права та обов’язки сторін

4.1. Організатор зобов‘язується:

4.1.1. Надавати Учаснику Послуги згідно умов цієї Публічної оферти.

4.1.2. Після Реєстрації та здійснення оплати реєстраційного внеску Учасником, надіслати йому на електронну пошту, вказану при реєстрації, квиток про реєстрацію, яка підтверджує права Учасника на отримання Послуг відповідно до умов цієї Публічної оферти.

4.1.3. Інформувати Учасника про дату, час, місце проведення Заходу.

4.1.4. Забезпечити допуск Учасника до місця проведення Заходу.

4.1.5. Організувати процедуру реєстрації в день проведення Заходу, при реєстрації видати Учаснику пакет учасника.

4.1.6. Надати Учаснику можливість використання території проведення забігу на час Заходу.

4.1.7. Забезпечити на час проведення Заходу надання медичної допомоги.

4.1.8. Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Учасника, не передавати її третім особам без згоди Учасника, за винятком випадків, встановлених цією Публічною офертою і чинним законодавством України.

4.1.9. Повідомляти Замовника про зміну та/або доповнення умов даної Публічної оферти в односторонньому порядку за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті Організатора.

4.1.10. В разі виявлення порушень будь-яким з Учасників чи третіх осіб правил поведінки під час проведення Заходу, умов Регламенту Заходу чи умов цього Договору, вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

4.2. Організатор має право:

4.2.1. Змінювати конфігурацію і довжину траси забігу, програму Заходу.

4.2.2. Визначати порядок і умови отримання квитків на Захід шляхом сплати реєстраційного внеску.

4.2.3. Вимагати від Учасника дотримання всієї процедури оформлення/оплати Послуги за правилами, викладеними в цій Публічній оферті.

4.2.4. При відмові Учасника прийняти дану Публічну оферту на викладених у ній умовах відмовити Учаснику в наданні Послуги.

4.2.5. Вимагати від Замовника повної оплати реєстраційного внеску перед тим, як надати Квиток на Захід. У разі несплати реєстраційного внеску Організатор має право анулювати оформлену заявку на участь у Заході.

4.2.6. При недотриманні Учасником будь-якого з пунктів Публічної оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

4.2.7. Не допускати Учасника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг, якщо Учасник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших Учасників, Персоналу Заходу, Відвідувачів чи інших осіб.

4.2.8. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Учаснику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Учасника та не потягне будь-якої відповідальності для Організатора.

4.2.9. У випадку припинення надання Послуг Учаснику з причин передбачених п.п. 4.2.7., 4.2.8. цієї Публічної оферти, Учасник вважається дискваліфікованим. Дискваліфікований Учасник не отримує пакету учасника, а при наступних забігах такому учаснику за рішенням Організатора може буде відмовлено у Реєстрації.

4.2.10. Визначати правила участі в Заході, правила поведінки, інші правила, пов’язані з організацією і проведенням Заходу, вимагати дотримання зазначених правил від Учасників та інших осіб, присутніх на Заході.

4.2.11. Визначати порядок проведення фото- та відеозйомки під час Заходу. Здійснювати фото- і відеозйомку під час проведення Заходу, використовувати отримані матеріали на свій розсуд.

4.2.12. Організатор має право змінити дату, час, місце проведення Заходу за умови розміщення відповідної інформації на Сайті Організатора не пізніше, ніж за три дні до початкової дати проведення Заходу.

4.2.13. Не допустити Учасника до участі в Заході при відсутності документа, що посвідчує особу, надання особою чужого квитка, несплати Учасником реєстраційного внеску, знаходженні Учасника в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, порушення Учасником Інструкції з безпеки, Правил поведінки, інших правил і вимог, встановлених Організатором та/або законодавством України.

4.2.14. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.

4.3. Учасник зобов‘язується:

4.3.1. Детально ознайомитися з усіма правилами та умовами цієї Публічної оферти й прийняти їх при здійсненні сплати реєстраційного внеску, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Публічної оферти та інших нормативних актів Оганізатора.

4.3.2. Сплатити реєстраційний внесок на організацію і проведення забігу в повному обсязі у розмірі та строки, зазначені на сайті для його вчинення.

4.3.3. При заповненні Реєстраційної форми необхідно надати вірну, точну і повну інформацію про себе, у тому числі:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дату народження;
 • електронну пошту;
 • контактний телефон;
 • інші відомості, зазначені в якості обов’язкових у Реєстраційній формі.

4.3.4. Учасник визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Організатору.

4.3.5. До початку отримання Послуги, пройти медичне обстеження та отримати консультації лікаря щодо можливості зайняття фізичними вправами та навантаженням.

4.3.6. За наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, захворювань внутрішніх органів, захворювань кровоносної, нервової системи, опорно-рухового апарату та/або інших захворювань, що можуть призвести до погіршення стану здоров’я під час фізичних навантажень або після них, а також у разі, якщо вони можуть становити загрозу життю чи здоров’ю третіх осіб, – утриматись від участі у Заході.

4.3.6. При реєстрації на Захід мати при собі та пред’явити представнику Організатора документ, що посвідчує особу.

4.3.8. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я, не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю Учасник повинен звернутися за допомогою до чергового лікаря, судді, волонтера, або до інших Учасників Заходу. Необхідно залишатися на місці до надання першої медичної допомоги.

4.3.9. Дотримуватися Інструкції з безпеки, а також правил поведінки, затверджених Організатором.

4.4. Учасник має право:

4.4.1. Отримати Послуги на умовах та в порядку передбаченими цією Публічною офертою.

4.4.2. Під час Заходу отримувати необхідну допомогу (в тому числі медичну, консультаційну).

4.4.3. Взяти участь у обраному Заході згідно умов Публічної оферти та Регламенту Заходу після Реєстрації.

4.4.4. Користуватися, додатковими послугами Організатора, у разі їх наявності.

4.4.5. Повідомляти Організатора про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо проведення Заходу.

4.4.6. За власним бажанням брати участь, або відмовитися від участі у Заході, на умовах визначених цією Публічною офертою та/або на додаткових умовах запропонованих Організатором.

4.4.7. Отримати стартовий пакет учасника після реєстрації на місці проведення Заходу.

 1. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Розмір реєстраційного внеску відповідає вартості Квитка, придбаного Учасником і визначається Організатором.

5.2. Організатор забезпечує Учаснику можливість сплати реєстраційного внеску електронним платежем на сайті Організатора та/або на сайті партнера визначеного в Регламенті про проведення Змагання шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організатора.

5.3. Сплата реєстраційного внеску Учасником здійснюється в день проведення Реєстрації у 100% розмірі, або не пізніше дати закінчення реєстрації на Захід, що вказується на сайті Організатора та/або в Регламенті Заходу. Платіж визнається вчиненим Учасником в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по перерахуванню грошових коштів до обслуговуючого банку Організатора, а також витрати на оплату комісії платіжного агента несе Учасник.

5.4. При несплаті або неповній сплаті реєстраційного внеску протягом визначеного строку заявка на участь у Заході анулюється і особа позбавляється права на участь у забігу.

5.5. Оплата реєстраційного внеску готівковим розрахунком можлива тільки під час додаткової реєстрації та продажу, за умови, що сумарний ліміт Учасників на всіх дистанціях не буде досягнутий раніше.

5.6. Після сплати реєстраційного внеску згідно п. 5.3 цієї Публічної оферти і отримання квитка на Захід у Учасника виникає право відвідати Захід.

5.7. Реєстраційний внесок, сплачений Учасником, не може бути перереєстрований на іншу особу, але може бути змінена дистанція в рамках одного Заходу не пізніше, ніж за 7 днів до початку забігу. Для цього Учаснику необхідно оформити індивідуальну заявку, написавши листа на race@iks.org.ua, вказавши в темі «Зміна дистанції» та вказати необхідні дані.

5.8. Реєстраційний внесок, сплачений Учасником, не підлягає поверненню ні за яких обставин, у тому числі якщо Учасник не може взяти участь у Заході, завершити обрану дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт часу, а також, якщо Учасник дискваліфікований або Захід скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.

5.9. Організатор має право в односторонньому порядку встановлювати вартість реєстраційного внеску та змінювати його розмір у будь-який період часу.

5.10. Зміна вартості оплаченого в повному розмірі реєстраційного внеску не депускається.

 1. Порядок та умови надання Послуги

6.1. Послуга надається в день проведення Заходу, зазначеного на сайті Організатора, у квитку або, в разі зміни дати або часу проведення Заходу – в електронному повідомленні Організатора.

6.2. Учасник має право отримати Послугу за придбаним квитком тільки один раз.

6.3. Для отримання Послуги та участі в Заході Учаснику необхідно:

 • ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, Правилами реєстрації та участі, Регламентом Заходу;
 • пройти процедуру Реєстрації для участі у Заході через сервіс офіційної реєстрації;
 • здійснити оплату реєстраційного внеску;
 • в місці реєстрації учасників пред’явити квиток і документ, що посвідчує особу, пройти процедуру реєстрації;
 • після реєстрації отримати стартовий пакет Учасника та підписати «Відмову Учасника від претензій»;
 • переодягнутися в спортивний одяг і взуття, в разі необхідності — здати особисті речі представнику Організатора;
 • відповідно до вказівок Персоналу Заходу пройти до місця старту у свій стартовий час.

6.4. Після реєстрації на місці проведення Заходу Учасник отримує стартовий пакет Учасника відповідно до обраного Заходу та підписує обов’язкову Відмову Учасника від претензій.

6.5. Якщо Організатору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Учасника забігу. У разі ненадання необхідної інформації Учасником забігу, Організатор має право відмовити Учаснику в подальшій реєстрації.

6.6. Організатор не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Учасником забігу при оформленні Реєстрації. Організатор залишає за собою право здійснювати запис телефонних розмов із Учасником і протоколювання даних про хід Реєстрації, а також, має право вільно використовувати отриману інформацію у разі виникнення можливих спірних ситуацій.

6.7. У разі, якщо зареєстрований Учасник з будь-яких причин не може взяти участь у Заході, реєстраційний внесок поверненню не підлягає.

6.8. Оргкомітет має право призупинити або повністю припинити реєстрацію без попередження, в разі досягнення ліміту кількості Учасників, змінити час старту та кількість Учасників забігу, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою штрафних санкцій.

6.9. Реєстрація Учасника автоматично анулюється, якщо при Реєстрації ним були надані неточні та/або помилкові чи недостовірні дані. В разі анулювання Реєстрації з зазначених причин грошові кошти поверненню не підлягають.

6.10. Після проходження Реєстрації Учасник отримує на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтвердження про оплату у вигляді Квитка про реєстрацію.

6.11. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він належним чином оформив Реєстрацію та сплатив реєстраційний внесок.

6.12. Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з підготовкою Учасника до заходу, включаючи витрати на проїзд та проживання.

6.13. Зареєстровані учасники не мають права передавати (продавати) своє право на участь у Заході іншим особам. Дистанція забігу визначена на місцевості покажчиками, подолання дистанції легкоатлетичного забігу здійснюється Учасником самостійно.

6.14. Всі ризики, пов’язані з участю в легкоатлетичних забігах, що організовує Організатор, Учасник несе самостійно. Організатор не несе відповідальності за смерть, травми, інші фізичні чи психологічні ушкодження Учасника. Організатор не здійснює жодних компенсацій збитки, понесених Учасником чи іншими особами унаслідок участі в Заходах.

6.15. Організатор не несе відповідальності за затримки, перенесення або відміну забігів у випадку «несприятливих погодних умов» чи «надзвичайних ситуацій». Визначення «несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій» належить виключно до компетенції Організатора. При цьому грошові кошти, отримані від Учасників не повертаються, а зараховуються у якості платежу на нову дату організації аналогічного Заходу.

 1. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Публічною офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Публічної оферти.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Публічною офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, інші дії та умови, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

7.3. У разі настання обставин, зазначених п. 7.2 Публічної оферти, термін виконання Сторонами своїх зобов’язань відсувається на час, протягом якого будуть діяти зазначені обставини.

7.4. Організатор не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, які не є представниками Організатора та/або Персоналом Заходу (власників території, на якій має відбутися чи відбувається Захід, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних служб, Співорганізаторів, громадських організацій тощо), внаслідок яких Організатор не зміг виконати свої зобов’язання за цією Публічною офертою.

7.5. Учасник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я.

7.6. Організатор не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Учасника.

7.7. Організатор не несе відповідальність за стан здоров’я Учасника під час споживання Послуг визначених даним Договором.

7.8. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Учасника діями третіх осіб або діями самого Учасника.

7.9. У разі нанесення матеріального збитку, псування або втрати майна з вини Учасника, останній зобов’язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Організатором.

7.10. Учасник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Організатор не несе відповідальність за збереження особистих речей Учасника.

7.11. Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.

 1. Конфіденційність та захист персональних даних

8.1. Організатор здійснює збір і обробку персональних даних Учасника в наступних цілях:

 • надання Учаснику Послуги, виконання своїх зобов’язань відповідно до цієї Публічної оферти;
 • запобігати нанесенню шкоди життю і здоров’ю, майну Учасника;
 • забезпечення заходів громадського порядку і громадської безпеки під час проведення Заходу;
 • інформування Учасника про час проходження дистанції шляхом публікації результатів в мережі «Інтернет».

8.2. При купівлі квитка Учасник дає свою згоду на збір та обробку персональних даних Організатором в обсязі, необхідному для організації Заходу (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання тощо), а також на передачу персональних даних третім особам – лише у випадках, коли це необхідно для забезпечення законних прав Учасника, а також у випадках, встановлених чинним законодавством. Перелік персональних даних вказується на сторінці покупки квитка.

8.3. Особисті дані Учасників будуть оброблені Організатором відповідно до чинного законодавства і Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Організатор зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних представлених Учасником, не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних третіми особами, виключити доступ осіб, які не мають безпосереднього відношення до Заходу.

8.5. Ознайомлення Учасника з даними Умовами про конфіденційність і захист персональних даних означає безумовну згоду на обробку персональних даних, наданих Учасником при заповненні реєстраційної форми та/або придбанні квитка.

8.6. Учасник надає Організатору необмежений дозвіл на використання зображення Учасника у наступних випадках:

 • відтворювати у будь-якій формі такі матеріали, як фотографії, зображення, відеозаписи, кінофільми або будь-яке інше зображення будь-якого Учасника Заходу;
 • Організатор може дозволити своїм партнерам, співорганізаторам тощо використовувати матеріали, включаючи зображення Учасника. Всі офіційні партнери наведені на веб-сайті Організатора;
 • копіювати та зберігати матеріали на диску та комп’ютері Організатора;
 • публікувати матеріали в пресі, в Інтернеті (в тому числі у соціальних мережах), плакатах та рекламних щитах;
 • використовувати матеріали на телебаченні та радіо;
 • використовувати матеріали як фотографії;
 • всі фото- та відеоматеріали Заходу, можуть бути використані Організатором як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів забігу і випадки порушення правил.
 1. Строк дії Оферти, зміни та доповнення.

9.1. Публічна оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Організатора і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Публічної оферти.

9.2. Організатор має право змінювати умови Публічної оферти без додаткового інформування Учасника. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови цієї Публічної оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Публічної оферти на сайті Організатора (www.iks.org.ua).

9.3. Учасник Заходу зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Публічної оферти шляхом ознайомлення із чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті. Учасник розуміє і погоджується з тим, що якщо він бере участь в Заході після дати внесення відповідних змін до умов Публічної оферти чи не відмовляється від отримання послуг в рамках обраної ним програми протягом доби (24 години) з дати внесення відповідних змін, нова редакція Публічної оферти вважається узгодженою та прийнятою.

9.4. Прийняття Учасником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом реєстрації або сплати реєстраційного внеску (в залежності від того, яка подія настане раніше). Акцептування Учасником проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

9.5. Строк дії укладеного Договору з Учасником, закінчується після проходження Учасником дистанції в обраному Заході.

 1. Вирішення спорів

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Публічної оферти, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Претензія подається Сторонами одна одній в письмовому вигляді рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів що обчислюються з дня вручення претензії іншій Стороні.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. Форс – мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами цієї Публічної оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, повенів, землетрусів чи інших стихійних лих, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, пандемії, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

11.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності.

11.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Організатора про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному веб – сайті Організатора www.iks.org.ua.

11.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані відповідними органами державної влади України.

 1. Інформація про Організатора

12.1. Громадська організація УКРСПОРТТЕХ,

21037, м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, буд. 128А, кв. 13, РНОКПП 43919257, тел. +38 (096) 720-74-98